Анел Компјутери ДОО

Контакт

АНЕЛ Компјутери ДОО :

Број/Емаил  Локација
тел 032 389 459 (продавница и сервис)
тел 032 380 459/anel@anel.mk (канцеларија/книговодство)
e-shop@anel.mk (продавница)
alarm@anel.mk (аларми, камери, ПП системи, работно време, компјутерски мрежи)
print@anel.mk (термални принтери и репроматеријал за етикети)
support@anel.mk (техничка подршка и сервис)
nabavki@anel.mk (јавни набавки)
pbx@anel.mk (телефонски централи)
vrabotuvanje@anel.mk (вработување)